top of page

Algemene voorwaarden en richtlijnen AVG

Algemene voorwaarden en richtlijnen AVG

Artikel 1 | Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke
offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen,
zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.


Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving


Biceps 2.0 richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van
persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Biceps 2.0 is bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder nummer: 74712314


Artikel 3 | Definities


Opdrachtnemer is in deze Biceps 2.0 gebruikt deze algemene voorwaarden bij het
aanbieden van haar diensten.
Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van
Biceps 2.0. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken
worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door
opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één
exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.


Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst


1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een
inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een
resultaatsverplichting.
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft
opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken
voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt
opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Biceps 2.0 reglement


1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte
behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een
behandelplan een schatting is.)
2. Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een collega
therapeut of arts indien het coachtraject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet
wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
3. Het coachtraject kan door Biceps 2.0 eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet
van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
5. De opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat de Biceps 2.0 een klantendossier
bijhoudt.
6. Biceps 2.0 behandelt dit klantendossier overeenkomstig met de Nederlandse privacy
regeling.
7. De opdrachtgever een kopie kan vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever
van betrekking is.


Artikel 6 | Prijzen en offertes


1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat
betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde
tarieven.
4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor
akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en
geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur
derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
6. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.


Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden


1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling
vindt plaats in onderling over tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever
ontvangt een declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door

overmaking van IBAN NL71KNAB0258945753 t.n.v. Biceps 2.0. De betalingstermijn die
gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum bij een coaching traject.
2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van
de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf
dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien
opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens
verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid
zijn.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee
weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.


Artikel 8 | Duur en beëindiging


1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door
beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever
indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog
nagekomen moeten worden.


Artikel 9 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving


Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende
betalingsvoorwaarden:
1. Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van
opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.


Artikel 9.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving


Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te
geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden
opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende
alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling
van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht

annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de
annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij
het niet verschijnen bij de training of workshop.


Artikel 9.2 | Annulering door opdrachtnemer


Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren,
zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht
zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100%
van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de
overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.


Artikel 10 | Het verzetten van afspraken


1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de
desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en
is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden
voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten
voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren
indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.


Artikel 11 | Geheimhouding


1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in
het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving
behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de
daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak
opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet
kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling.

 

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade
ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, client is zelf
verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de
opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met
een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over
de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die
opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar
aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever
blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte
schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13 | Klachtenprocedure


1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit
binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de
opdrachtnemer.
2. De opdrachtgever op de hoogte is van de klachtenprocedure en kan zich voor
klachten wenden tot Biceps 2.0
3. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo
goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de nieuwe richtlijnen en de wettelijke
verplichtingen aangaande AVG van 25 mei 2018. Voor aanvang van de diensten door
opdrachtnemer zijn deze aan de opdrachtgever verstrekt of verwezen naar de website
en vormen een onderdeel van de overeenkomst.

bottom of page