top of page

Privacyreglement

Privacyreglement Biceps 2.0 Balans coaching

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Op
grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde
plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit
privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en mijn plichten
die gelden op grond van de AVG binnen Biceps 2.0

 

Biceps 2.0
Bij Biceps 2.0 worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is
noodzakelijk voor een goede onderlinge communicatie en het financieel afhandelen
van zaken en diensten.


De plichten van de Biceps 2.0
Biceps 2.0 is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de coach- en trainingspraktijk plaatsvinden. Aan de plichten die
daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
 Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld voor:
- communicatie m.b.t. afspraken (outlook);
- het geven van effectieve coachsessies en opleidingen;
- het sturen van digitale nieuwsbrieven;
- financiële doeleinden,  zoals de verzending van facturen (exact,
outlook).

 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 Jouw persoonsgegevens worden alleen na toestemming van jouzelf verstrekt aan derden
 Je wordt middels dit schrijven op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jouw verwerkt worden.
 Ik ga vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Eventuele leveranciers die in
aanraking komen met jouw persoonsgegevens, zoals mijn boekhouder, gaat ook vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.
 Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang met behulp van regelmatig wijzigende paswoorden.
 Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor communicatie, goede begeleiding en het geven van trainingen.

 

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt de volgende rechten:
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een
ander daardoor niet wordt geschaad).
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn.
 Het recht om jezelf uit te schrijven voor nieuwsbrieven.
 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander
niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling
niet bewaard moeten blijven.
 Het recht om jou in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te
verzetten.


Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling of schriftelijk
kenbaar maken bij mij. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een
vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of mijn omgang met jouw gegevens? In dat geval ga ik graag met je in gesprek en verwijs ik je naar de contact pagina.

bottom of page